Deniz Geçmi?

Admin Ünlülerden Güzel Sözler 28.Ağu.2019 449 görüntülenme 0 yorum

deniz geçmi?

Deniz Gezmi? sözlerini bu yaz?m?zda siz de?erli ziyaretçilerimiz ile payla??yoruz. Özenle haz?rlanm?? birbirinden anlaml? ve manal? Deniz Gezmi? sözlerini sayfam?zda bulabilirsiniz;

Deniz Gezmi? Sözleri

– Biz ?ahsi hiçbir ç?kar gözetmeden, halk?m?z?n ba??ms?zl??? ve mutlulu?u için sava?t?k!

– Sen bir kulsun, kul olarak kalacaks?n.(Kayseri valisine)

– Emperyalizme, a?al??a kar?? nerede mücadele varsa benim devrimci olarak görevim orada olmakt?r!

– Vatan, onu parsel parsel satanlar?n de?il; u?runda dara?ac?na gidenlerin vatan?d?r.

– Profesyonel devrimci bugünün Türkiyesinde kendini hayat? boyunca Türkiye’nin ba??ms?zl???na adayan kimsedir.

– Ve ben 24 ya??ndayken kendimi Türkiye’nin ba??ms?zl???na arma?an etmekten onur duyuyorum.

– Ben amerikan emperyalizmine, Sovyet revizyonizmine, Romen soytar?l???na, Bulgar dalkavuklu?una kar?? bir Türk devrimcisiyim.

– Biz hiçbir zaman bütün çabam?za ra?men Türkiye’nin ba??ms?zl???n? temin edemedik. Bugüne kadar da bu özlem içinde kald?k.

– Sana yükledi?im anlamlar? senmi?sin gibi dü?ünme, aldan?rs?n! O anlamlarla sadece bende vars?n. Ben seviyorsam sen bahanesin.

– Burada ölen yaln?zca bedenimdir ki zaten ölümlüydü, ölecekti ama dü?üncemi öldüremeyeceksiniz, dü?üncem ya?ayacak.

– Türkiye’nin ba??ms?zl???ndan ba?ka bir ?ey istemedik ve hayat?m?z? bu yola koyduk. Varl???m?z? Türkiye ad?na arma?an ettik. Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.

– (idam sehpas?nda)Ya?as?n marksizm-leninizm! Ya?as?n Türk ve Kürt halklar?n?n karde?li?i! Ya?as?n i?çiler! Kahrolsun emperyalizm!

– ?ddianamede geçen ve bana atfedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silah?m? halka ve orduya kar?? kullanmad?m, ancak vatan hainlerine kar?? kullanmak maksad?yla ta??d?m ve ‘halka ve orduya kar?? kullan?r?m’ ?eklinde beyanda bulunmad?m.

En Guzel Deniz Gezmis Sozleri

– Öteden beri arz etmi? oldu?um gibi, bu ülkede anayasay? en fazla savunanlar bizleriz. Anayasay? ihlal edenlerse ortadad?r. Anayasan?n uygulanmas?n? isteyen gene bizleriz.

– Anayasay? uygulamayan yavuz kimselerse hâlâ ortadad?r ve yine o ki?iler bizim kellemizi istemektedirler. ?ddia makam? bizim vermekte oldu?umuz ba??ms?zl?k sava??na kar??d?r, Türkiye Cumhuriyeti anayasas?n?n hukukuna kar??, reformlara kar??d?r.

– Onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine y?kmaya al??m??lard?r. Bizi ba??ms?z bir ülkenin çocuklar? olmaktan mahrum eden hepiniz dâhil, sizlersiniz ve sonunda idam iste?iyle buraya getirildik.

– 35 milyon metrekare vatan topraklar? i?gal alt?ndayken, bizim milli bütünlü?ü bozmakla suçlanmam?z gülünçtür. Mustafa Kemal sa? olsayd? çok ?a??r?rd?. Hareketimiz tamamen anayasal bir harekettir. Anayasam?z?n ba?lang?ç ilkesinde belirtilen ulusun zulme kar?? direnme hakk?n? kulland?k. Bu sebeple anayasal bir davran??ta bulunduk.

– Biz stratejik olarak dü?üncemizi hiçbir zaman saklamay?z. Hangi ?artlar alt?nda olursak olal?m, bunu aç?kça söyleriz. Dü?üncelerimizi mezara kadar götürürüz. Nas?l burada namlular?n ve dipçiklerin gölgesi alt?nda konu?uyorsak, dü?üncemizi her zaman aç?kça ifade ederiz. Tarih evvelce bunu yapanlar? nas?l temize ç?karm??sa bizi de temize ç?kartacakt?r, buna da inan?yoruz.

– (Son mahkeme savunmas?nda)Yapt?klar?m?z?n hakl? oldu?una inan?yorum. Halen de bu adalar nakliyat inanc? ta??yorum. Türkiye’nin ba??ms?zl???ndan ba?ka bir ?ey istemedim ve bu sebeple Amerikan emperyalizmine ve i?birlikçilerine kar?? mücadele verdik. Bundan dolay? ölümden korkmuyoruz. Onu ancak i?birlikçiler dü?ünsün ve ancak onlar kendi can?n?n tela??na dü?sün.

Deniz Gezmis Sozleri

– ?ddianameye kar?? diyeceklerim mevcuttur, iddianame kelle istemek için haz?rlanm??t?r. Yap?lan tahliller yanl??t?r, hatal?d?r, de?erlendirmeler keza isabetsizdir. Yaln?z biz varl???m?z? hiçbir kar??l?k beklemeden esasen Türk halk?na arma?an etmi? bulunuyoruz ve Türk halk? ve devletin ba??ms?zl???na arma?an etmi? bulunmaktay?z. Bu sebeple ölümden çekinmiyoruz.

– (iddianamede) Fikir özgürlü?ünü ve anayasay? paravan yapanlar, önceleri Atatürkçü geçinirken, onun fikir ve ?ahsiyetinde küçük görmeye ba?lad?lar. Sadece Mustafa Kemal taraf?n? beyan ediyorlard? ?eklinde bir cümle mevcuttur. Bunu kesin olarak reddediyorum. Asla kabul etmiyorum. Di?er yurtseverler de bunu kabul etmezler. Bu kasten tahrif edilmek isteniyor. Gerçekler örtülmek isteniyor. Bu cümle art niyetle haz?rlanm??t?r. Bu memlekette Mustafa kemal’e gerçekten sahip ç?kanlar varsa, onlar da bizleriz, sahip ç?kmayanlar da ortadad?r. Anayasan?n uygulanmas?n? isteyenler gene bizleriz, anayasay? uygulatmayan yavuz kimselerse hala ortadad?r ve o ki?iler bugün bizim kellemizi istemektedirler.

Yorumlar
Bu yazıya yorum yapan ilk kişi sen ol.

147 Yorum

1243 Sözler

26 Üye

189 Ziyaretçi